صرفه جویی دولت با قطع یارانه 3 میلیون و 253 هزار نفر

یارانه 3 میلیون و 253 هزار نفر قطع شد

یارانه چه کسانی قطع می شود؟

قطع یارانه ها


https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139210041653259711803544.jpg