علت بستری شدن امروز مهناز افشار در بیمارستان + عکس جمعه  95/11/15

علت بستری شدن مهناز افشار در بیمارستان + وضعیت حال مهناز افشار

بستری شدن مهناز افشار در بیمارستان به علت حمله قلبی امروز 14 بهمن 95

بستری شدن مهناز افشار در بیمارستان به دلیل مشکل قلبی

http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/02/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg