آخرین عکس و پیام حسن جوهرچی در اینستاگرام

پست اینستاگرامی آناهیتا همتی برای حسن جوهرچی + عکس

آخرین پست مرحوم حسن جوهرچی در اینستاگرام

آخرین پیام در اینستاگرام حسن جوهرچی + عکس

آخرین حرف مرحوم حسن جوهر چی + عکسhttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/15/139511151122249239889064.jpg